Biyernes, Oktubre 21, 2011

My HOME Work October 2011 part 4

•    Alamin ang bawat kahalagahan ng mga sagisag ng bansa sa ibaba. Pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Titik lamang ang isulat sa patlang

            A.                                                            B.
       ____1. Ipinapakita sa mga titi nito ang            a. kalabaw
    pag mamahal sa ating bansa.                b. bahay-kubo
       ____2.Isinisimbolo nito ang liksi ng mga            c. baro’t saya at barong tagalog
    Pilipino sa anumang Gawain.                D. sampaguita
      ____3. Sinasagisag nito ang pagkamaunawain        e. Lupang Hinirang
    at matamis na pakikisama sa kapwa ng mga Pilipino.    f. bangus
      ____4. Tanda ng paggalang ang pagsusuot            g. sipa
    Nito kung may okasyon.                    H. mangga
      ____5. Ipinapakita nito ang pagiging magiliw             i. haribon
    ng mga Pilipino.                        J. cariñosa
      ____6. Sinasagisag nito ang simping pamumuhay        k. Dr. Jose P. Rizal
    ng mga Pilipino.                        l. Wikang Filipino
      ____7. Tanda ng pagkilala at paggalang nito ang         m. anahaw    
    ating pagka Pilipino.                    n. narra
       ____8. Ipinakikilala nito ang ating pagka-Pilipino.
      ____9. Isinasagisag nito ang lakas ng Pilipino.
      ____10. Ito ang sumisimbolo ng mabuting kalooban
    Ng mga Pilipino.
      ____11. Sinasagisag nito ang sipag at tiyaga
    ng mga Pilipino.
      ____12. Sumisimbolo ito ng pagiging tapat
    ng mga Pilipino.
      ____13.  Sinasagisag nito ang tibay bg loob
    ng mga Pilipino.
      ____14. Sumisimbolo ito sa pagkamalikhain
    ng mga Pilipino.
ll. Pambansang Pagkakaisa
Nakikilala ang mga gawain at pagdiriwang na pansibiko at panrelihiyon tungo sa pagkakaisa / pagkakabuklod ng mga Pilipino.

A.    Natatlakay ang mga gawaing nagbubuklod sa mga Pilipino.
1.    Nasasabi ang kahalagahan ng pagtutulungan sa pagtugon sa pangangailangan.
•    Anong pangangailangan ang ipinakikita ng pagtutulungan sa pagtugon sa ating mga pangangailangan?
a.    Konserbasyon         b. pagkakaisa         c. pagkamatapat
1.1    Nakikilala ang iba pang pangangailangan ng pamayanan bukod sa mga pangunahing pangangailangan.
•    Ano ang pangunahing pangangailangan ng pamayanan?
a.    Ganda, taas at kulay ng kutis
b.    Salapi, katanyagan at pag-aari
c.    Pagkain, kasuotan at tirahan
•    Ano naman ang iba pang pangangailangan ng pamayanan?
a.    Edukasyon at kalusogang pantao.
b.    Ganda, taas at kulay ng kutis.
c.    Pagkain, kasuotan at tirahan.
1.2    Natutukoy ang mga gawain sa pamayanan na nakatutugon sa nga pangangailangan ng pamayanan.
•    Ikahon ang bilang kung ito ay tumutukoy sa mga gawain sa pamayanan na nakatutugon sa mga pangangailangan ng pamayanan.
1.    Pagdiriwang ng Buwan ng Nutrisyon.
2.    Magbabayad ng sobra sa pagtuturo sa mga batang hindi nakapag-aral.
3.    Pagsali sa mga programa ng pamahalaan na tumutulong sa pagpapa-unlad ng pamumuhay ng mahirap.
4.    Pagbibigay ng lebring gamutan sa mamamayan.
5.    Pagpapababa / pagbabawas sa mga sahod ng mga empleyado ng gobyerno.
1.3    Nasasabi ang kaugnayan ng dami ng tao sa pamayanan sa pagtugo sa pangangailangan ng tao.
•    Mahalaga ba ang dami ng tao o laki ng pupulasyon sa isang pook? Bakit?
a.    Oo, dahil nagagawa nitong tulungan ang kanilang pangangailangan kung karamihan sa kanila ay maghahanapbuhay.
b.    Hindi, dahil magulo lang kung maraming tao.
c.    Oo, dahil masaya kung maraming tao.

2.    Nailalarawan ang mga gawain sa pamayanan na nagpapakita ng pagkakabuklod ng mga tao sa panahon ng sakuna o kalamidad.
•    Kung ang Pilipino ay nag bibigay ng tulong gaya ng pagkain, kasuotan, salapi at panalangin, ito ay nagpapakita ng pagtulong sa panahon ng ________.
a.    Pangangailangan         b. Sakuna o kalamidad         c. bayanihan

3.    Nailalarawan ng tradisyong may kinalaman sa pagkakabuklod gaya ng bayanihan o palusong.
•    Gustong lumipat ng bahay ang mag-anak ni Mang Jose sa kabilang lote. Ano ang dapat isagawa upang mapadali ang kanilang paglilipat ng bahay?
a.    Pangangailangan         b. sakuna o kalamida         c. bayanihan
4.    Nailalarawan kung paano nilulutas ng mga tao sa pamayanan ang kanilang suliranin.
•    Nakaranas ng bagyo at baha Barangay Mariwasa. Upang masolusyunan ang kanilang nagging problema, nagtulung-tulong ang mga tao sa pagtatanim ng mga punungkahoy sa mga bakanteng lupain. Ano ang ipinakita ng mga taga-Barangay  Mariwasa para malutas ang kanilang suliranin?
a.    Kasipagan             b. pagkakaisa             c. pagkamatapat

•    Isulat ang mga titik na nawawala
1.    Kasing kahulugan ng pagkakaisa.
P_GK_K_B_KL_D
2.    Pareho ang palusong at _____.
B_Y_N_H_N
3.    Ang bagyo ay ______.
K_L_M_D_D
4.    Ang  ______  ang dami ng tao sa pamayanan.
P_P_L_SY_N

B.    Naipapaliwanag ang mga pagdiriwang na panrelihiyon sa nagbubuklod sa mga Pilipino.
1.    Naiisa-isa ang mga pagdiriwang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino.
•    Anu-ano ang mga pagdiriwang na panrelihiyon sa ating bansa?
a.    Pasko, Harinaya Pausa, kwaresma at bagong Taon.
b.    Pasko at Bagong Taon.
c.    Pasko lang.
2.    Nailalarawan ang mga kaugaliang kaugnay ng mga pagdiriwang na panrelihiyon.
•    Pagtambalin ang hanay A sa hanay B.
A                        B
    1. Nagtitipun-tipon sa Mosque upang            a. Pasko
 magdasal.                        b. Hariraya Puasa
2. Pagpapaputok at paghahanda ng mga         c. Kwarisma
bilog na prutas.                        D. Bagong Taon
3.    Nag aayos ng belen.
4.    Pagdaraos ng misa at pabasa ng buhay
o pasyon ni Hesukristo.

C.    Natatalakay ang mga padiriwang na pangsibiko na nagbubuklod sa mga Pilipino.
1.    Naiisa-isa ang mga pagdiriwang na pansibiko sa ating bansa?
a.    Araw ng mga Tao, Araw ng Kagitingan, Araw ng mga Bayani
b.    Araw ng Paggawa, Araw ng Kalayaan at Buwan ng Wika
c.    Lahat ng nabanggit.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento